8b85f9850d9c8b95e06693cf3a9eced0.svg+420 603 515 134       02973fe79eff56b97a8e833fa2d5701d.svginfo@marionetino.com       

Prostredníctvom bábkových divadiel Marionetino, Kúzelná Montessori škôlka, detská skupina pre deti od dvoch do siedmych rokov veku dieťaťa, testuje spôsoby využitie divadla, ako výchovne vzdelávacieho materiálu z pedagogického hľadiska.

V dnešnej dobe je vzdelávanie detí už neoddeliteľnou súčasťou prirodzenej výchovy dieťaťa. V prenatálnej fázy vývoja dieťaťa budúca matka venuje čas počúvaniu vážnej hudby alebo zvukov prírody, učí sa dýchať a meditovať tak, aby podporila rast a vývoj plodu v harmonickej línií. Vzdelávanie jedinca je priamo naviazané a úzko späté s jeho celistvosťou. V rôznych obdobiach jedinca sa striedajú fázy vývoja psychickej stránky osobnosti. Vedomé i nevedomé. Existujú rôzne názory, ktoré hovoria o dieťati ako o neopísanej tabuli, ktorú môžeme formovať a normalizovať. A iné, ktoré sa zakladajú na genetickom výskume a rodovom postavení jedinca v danej rodine. Ak by sme sa pozreli na vývoj dieťaťa podľa lekárky Marie Montessori, kde z jej sledovaní, pozorovaní detí čerpajú ďalší psychológovia a pedagógovia, môžeme sa pri vývoji dieťaťa orientovať pomocou dobre známych fáz psychického a motorického vývoja dieťaťa.  To, v ktorej fáze sa jedinec práve nachádza, nám môže pomôcť určiť a nasmerovať nás, na čo sa v danom období dieťaťa zamerať. „Postupné úrovne vzdelávania musia odpovedať postupnému vývoju osobnosti dieťaťa.“ (1) Ako podporiť jeho osobnostný rast, aby vzdelávanie prebiehalo kontinuálne práve s výchovou. Vlastnosti z ktorých sa skladá charakter, v tomto období nikto nemôže „učiť“. Jedine, čo môžeme robiť, je postaviť vzdelanie na vedeckých základoch, tak aby deti mohli zmysluplne pracovať bez prekážok a prerušovania.“ (2)

Vedomé prežitie určitej situácie, kedy je sústredenosť jedinca zameraná na práve prebiehajúci dej, je najväčším učiteľom pre každého. Vo chvíli, keď môže jedinec situáciu prežívať vedome, prítomne a so zaujatím bez vyrušovania, je situáciou priamo pohltený.  Práve v tejto chvíli je učenie a objavovanie najprínosnejšie. „Slovami dieťaťa: Počujem a zabudnem. Vidím a zapamätám si. Urobím a pochopím.“ (3)

 

Jazyk a jeho schopnosti

Jazyk a jeho tvorba sa považuje za jeden z najvýznamnejších úspechov vo vývojovej fázy intelektu.  Nie všetci rodičia sú natoľko oboznámení zo skutočnosťou, že práve rozvoj jazyka je dôležité dbať už od narodenia dieťaťa. Dospelý jedinec často hovorí na dieťa jazykom, ktorý si upraví, v domnienke, že tak bude dieťa bližšie. Koniec koncov, roztomilosť deti ich k tomu i vedieť. Často tiež začne dospelý v prítomnosti malého dieťaťa hovoriť veľmi pomaly a útržkovite. Toto všetko sa následne odrazí na vývoji jazykových schopností dieťaťa samotného. „Nasledujúci prehľad rozvoja jazyka u malého dieťaťa ukazuje, koľko je schopné behom prvých dvoch rokov života sa naučiť a vstrebať. 0-3 mesiacov – odčítavanie z pier, 6-12 mesiacov – opakuje a džavoce, 9 mesiacov, slová majú význam, 12 mesiacov- zámerné a vedomé opakovanie slov, 15 mesiacov-predmety majú mená, 18 mesiacov- dieťa začína rozprávať, 21 mesiacov- frázy, 24 mesiacov – vety, skladba.“ (4)

Rozvoj jazykových schopností dieťaťa podporíme našou vedomou prítomnosťou. Vo chvíli dieťa nie len pozoruje, na začiatku tomu tak určite bude, ale aj sa samo zapojí do hry divadelného predstavenia. „Jednoduché napodobňovanie ešte nikdy nikoho veľkým nespravilo- Príklad môže vyvolať nádej, prebudí záujem.“ (5) Dochádza k prežívaniu skúsenosti. Prežitok (skúsenosť) nie je prenosný, je ale zároveň tým najvzácnejším učiteľom v našich životoch. Pri divadelnej hre sa dieťa učí novú slovnú zásobu, farebnú a obohacujúcu. Pozná nové a náročnejšie skladby viet. Je si vedomé rozdielu priamej reči a reči rozprávača. Koľko nového sa naučí pri hre, je iba na dospelom, ktorý ho touto hrou sprevádza. „Bez reči by sme si neuvedomili svoje „ja“ a žili by sme viac menej iba v „ tu a teraz“. Zvládnutie jazyka je nevyhnutné pre symbolické bohatstvo ľudského života, pre pochopenie našich špecifických osobných vlastností a pre praktické zvládnutie sveta okolo nás.“ (6)

Podľa veku dieťaťa a jeho vlastnej fáze vývoja sa jazyku dostáva ešte viac priestoru. Dieťa za pomoci dospelého a neskôr aj samo, môže vytvárať sprievodný písaný materiál. Vymýšľať názvy divadelnej hry a umelecky ju stvárniť. Vytvoriť vstupenky na divadelné predstavenie. Alebo dokonca navrhnúť propagačný materiál. Tu možno poukázať i na spoluprácu dieťaťa v kolektíve. Tá je premenlivá a odvíja sa od veku detí v danej skupine a tiež od veľkosti skupiny ako celku.

 

Hudba

Cez mostík zvukomaľby jazyka sa dostávame k hudbe ako takej. Hudba nám pomáha rozvíjať osobnosť a intelekt. Veď práve cez zvukomalebnú  stránku jazyka sa nie len dospelí učí cudzie jazyky najľahšie. Hudba je komunikačný kanál, ktorý podporuje celý svet. Koľko vážnych skladieb  je známych po celom svete. Koľko melódii si denne pospevujeme, aj keď len útržkovite. Pri hraní sa divadelného predstavenia môžeme vniesť hudobnú náuku a z obyčajnej hry, sa razom stane vzdelávanie pre dieťa v ďalšej oblasti rozvoja jeho intelektu. Je určite možné využiť hudbu k počúvaniu a ako doprovod deja  alebo zapojiť do tohto deti. Dieťa môže vytlieskavať  rytmus, spievať popevok v úvode hry, či hru a jej jednotlivé scény doprevádzať spevom piesne. Je možné zapojiť aj hudobné nástroje dostupné všetkým. Paličky. Činely, triangel atď.

 

Matematické a logické myslenie

Rozvoj matematického, logického myslenia je dobre rozpoznateľný už od troch rokov života dieťaťa. V tejto fáze dieťaťa je dobré podporiť prvotné matematické znalosti dieťaťa nenásilnou formou.  Je dobré využiť bežné denné situácie a vnímať všetko okolo seba a zahrnúť počítanie ako súčasť takmer každého rozhovoru s dieťaťom. V jednoduchosti je krása. Napr. „Obleč si jednu a potom druhú ponožku, pozrieme sa, koľko zvieratiek dnes stretneme, má každá ruka päť prstov?“ Pri láskavom pozorovaní dieťaťa vás ono samotné navedie k situáciám vhodným k počítaniu. Pri divadelnej hre nájdeme možností pre využitie matematiky a logického myslenia nespočetne veľa. Veď len spočítať bábky, k nim vodiace tyčku a ďalšie jeho časti sú pre dieťa výzvou. „Matematika je nevyhnutná, pretože dnešná inteligencia už nie je tak prirodzená, ale skôr matematická a bez vedomostí z matematiky nie je možné rozumieť zvláštnym formám pokroku príznačným pre našu dobu a ani sa na nich podieľať.“ (7) Prečo teda nezačať s poznávaním čísel, množstvom a počtami už vo fázy vývoja jedinca, ktorá je k tomu, podľa pozorovania Márie Montessori, priamo určená?

 

Priestorové myslenie

Prepojením logického myslenia a poskytnutiu priestoru k možnosti seba vyjadrovania dieťaťa sa objavujú nové spôsoby komunikácie dieťaťa ako také. Pri divadelnej hre je dieťa v okamžitom prítomnom prežívaní deja. Rozvíja sa tvoriaca predstavivosť dieťaťa, potrebná do jeho ďalších fázy vývoja. Podľa veku dieťaťa a jeho vlastnej fázy vývoja sa jazyku dostáva ešte viac priestoru. Dieťa za pomoci dospelého a neskôr aj samé, môže vytvárať sprievodný písaný materiál. Vymyslieť názov divadelnej hry a umelecky ju stvárniť. Nachystať prostredie pre divákov. Doniesť stoličky, podušky, nájsť vhodné miesta na sedenie. Alebo dokonca navrhnúť propagačný materiál. Následne prijímať a vydávať peniaze za vstupenky. Všetko okolo divadla je prínosom pre rozvoj jemné a hrubej motoriky, rovnako ako samotné hranie divadelnej hry.

Umelecké vyjadrenie jedinca v poňatí zvukomalebnosti jazyka, kreatívneho dotvárania prostredia hry, hudobného a technického zázemia divadelnej hry, sú podľa vyššie uvedených riadkov, obsiahla. Zasahujú do všetkých oblastí vývoja dieťaťa.

Prostredníctvom bábkových divadiel Marionetino, Kúzelná Montessori škôlka, detská skupina pre deti od dvoch do siedmych rokov veku dieťaťa, sídliaca v Chomútove, testuje spôsoby využitie divadla, ako výchovne vzdelávacieho materiálu z pedagogického hľadiska. Testovanie prebieha skúsenosťou a prítomnosťou danej chvíle. Práca s divadlom je pre deti chvíľou, kedy spoločne zdieľajú radosť a obohacujú svoje vnútorné naplnenie (sa).

 

Mgr. et Bc. Hana Kořínková, zakladatelka Opravdového Montessori , riaditeľka Kúzelné montessori škôlky, lektorka jogy pre deti a dospelých

 

 

  • Od dětství k dospívání, Marie Montessori, vydal Stanislav Juňák - TRITON, v Praze roku 2011 jako svou 1497 publikaci . Vydání 1.; z anglického originálu from Childhood to Adolescence, přeložil Pavel Dufek
  • Montessori Absorbující mysl, Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let, Maria Montessori; z anglického originálu The absorbent mind přeložil Radek Glabazňa, Vydání první, Praha, Portál, 2018
  • Metoda Montessori a jak ji učit doma, Školní léta, z anglického originálu Teaching Montessori in the Home přeložila Růžena Pokorná, vydalo nakladatelství PRAGMA v roce 1999
  • Metoda Montessori a jak ji učit doma, Školní léta, z anglického originálu Teaching Montessori in the Home přeložila Růžena Pokorná, vydalo nakladatelství PRAGMA v roce 1999
  • Montessori Absorbující mysl, Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let, Maria Montessori; z anglického originálu The absorbent mind přeložil Radek Glabazňa, Vydání první, Praha, Portál, 2018
  • Sociologie, Anthony Giddens, z anglického originálu přeložil Jan Jařab, Vydalo Argo, 1999, vydání první
  • Od dětství k dospívání, Marie Montessori, vydal Stanislav Juňák - TRITON, v Praze roku 2011 jako svou 1497 publikaci. Vydání 1.; z anglického originálu from Childhood to Adolescence, přeložil Pavel Dufek
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
98 %
našich zákazníkov bolo spokojných s nákupom na www.marionetino.sk
38 hodnotenie