8b85f9850d9c8b95e06693cf3a9eced0.svg+420 603 515 134       02973fe79eff56b97a8e833fa2d5701d.svginfo@marionetino.com       

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Hyperion s.r.o, IČO 25646371 so sídlom Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, Česká republika, (ďalej len: "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, Česká republika, email: drdlova@hyperion, telefón: +420 603 515 134.
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a z uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na zasielanie tovaru (Slovenská pošta, PPL, DPD, Zásilkovna, Uloženka, Balíkobot) na základe zmluvy,
- osoby podieľajúce sa na dodávanie služieb (účtovný) na základe zmluvy,
- osoby podieľajúce sa na realizácii platieb (Fio banka, KB, GoPay) na základe zmluvy,
- osoby zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Weby24)
- ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- osoby zaisťujúce marketingové služby.
2. Spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
3. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zálohy dát, heslá, antivírusový program.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.4.2018.


Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
98 %
našich zákazníkov bolo spokojných s nákupom na www.marionetino.sk
25 hodnotenie